Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.2.2024 - .

výrazným spôsobom dopĺňa modul Mzdy a rozširuje jeho funkcionalitu pre komplexné riešenie riadenia ľudských zdrojov. Modul Personalistika pomáha pri tvorbe organizačnej štruktúry, pri plánovaní zmien v organizačnej štruktúre. V aplikácii je možné evidovať uchádzačov o zamestnanie a sledovať výsledky pohovorov.

Každá organizácia môže riešiť systemizáciu a obsadenosť zamestnaneckých miest, nástupov, zastupovania a preraďovania zamestnancov. Ďalšou nezanedbateľnou funkcionalitou je evidencia absolvovaných školení, zdravotných prehliadok, osobitných kvalifikačných a jazykových zručností a dosiahnutého vzdelania. Plánovať a sledovať potrebné termíny a náklady školení pre zamestnancov.

Aplikácia umožňuje sledovať:

  1. rôzne kontakty na zamestnanca, evidenciu rodinných príslušníkov
  2. druhy preukazov, ich dĺžku platnosti a evidenčné čísla
  3. dosiahnuté vzdelanie a záverečné skúšky
  4. odborné skúšky, ich výsledky a dĺžky platnosti
  5. zdravotný stav zamestnanca, evidencia rôznych druhov lekárskych prehliadok, ich výsledky a doby platnosti
  6. priebeh všetkých predchádzajúcich zamestnaní vrátane vykonávaného zamestnania, pracovného zaradenia a dĺžky trvania
  7. pracovné a životné jubileá
  8. hodnotenia zamestnancov