Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

Na prvý pohľad jednoduchý systém, v ktorom sa realizujú jednoduché pohyby príjmu a výdaja tovarov a služieb. Ale v dnešnej dobe je modul Skladového hospodárstva jedným z nosných obchodných modulov, v ktorom prebieha veľké množstvo firemných procesov.

Objednávanie tovarov a služieb
Možné je realizovať vnútrofiremné objednávanie resp. objednávanie tovarov za účelom ďalšieho predaja. Vytvorenie vyšlej objednávky je možné realizovať buď automaticky na základe limitov zadefinovaných na daných tovaroch. Pre správne plánovanie nákupu je možné zohľadniť už vystavené objednávky, zaevidované objednávky od odberateľov s možnosťou zohľadnenia rezervovaného tovaru. Generovanie vyšlej objednávky môže byť realizované podľa rôznych podmienok.

Nákup tovarov a služieb
Evidencia nakúpeného tovaru je zjednodušená, pokiaľ bola v systéme vystavená objednávka. V takomto prípade je možné zrealizovať príjem na základe objednávky, pri ktorom vieme následne skontrolovať množstvo a ceny dodávky, či sú v zmysle objednávky. Pre vytvorenie si uceleného pohľadu o spoľahlivosti dodávateľa je možné pre každú vyšlú objednávku vytvoriť hodnotenie objednávky.

Evidencia objednávok tovarov a služieb
Všetky požiadavky klienta je vhodné zaevidovať do systému vo forme došlej objednávky, aby sme vždy a načas splnili svoj záväzok voči zákazníkom. Došlé objednávky sú plne previazané s odberateľskými cenníkmi, naviazané na celkovú politiku cenotvorby a zliav. Pri objednávaní sa často využíva aj možnosť vystavenia zálohových platieb s možnosťou pružne vytvoriť pri realizovaní dodávky dodací list.

Nevyhnutnou súčasťou kvalitného systému je funkcionalita pre rýchle spracovanie inventúr pomocou čítačiek s možnosťou porovnania voči dokladovej inventúre a automatického vytvorenia dokladov o inventarizačných rozdieloch – manko resp. prebytok.

Samozrejme v obchodnom vzťahu sa vyskytnú situácie, keď klient reklamuje dodaný tovar resp. službu a pre úspešné fungovanie je dôležité viesť evidenciu reklamácií resp. servisných činností tak, aby bolo možné vyhodnotiť úspešnosť obchodnej činnosti a pre efektívne dodržiavanie reklamačných podmienok.

 

Predaj tovarov a služieb

Slúži na riadenie a realizáciu obchodných prípadov od zákazníka. Predaj môže byť realizovaný formou:

  1. maloobchodného predaja s využitím modulu Kasa – predaj cez elektronickú registračnú pokladňu, kde je plne zabezpečené vytvorenie dokladov o pohybe tovaru – výdaj zo skladu formou dodacieho listu a pohybu peňazí vytvorenie pokladničného dokladu.
  2. veľkoobchodného predaja resp. predaja na faktúru – jednoduchým vytvorením dodacieho listu, napr. aj na základe zaevidovanej došlej objednávky a následnou fakturáciou dodávky. Pri predaji je možné využiť aj hromadnú fakturáciu.

Modul Skladové hospodárstvo ďalej obsahuje tzv. cenové kalkulácie. Pod pojmom „cenová kalkulácia“ sa v programe rozumie metóda, ktorá umožňuje prepočet predajných cien tovarov v závislosti na obstarávacích cenách so zohľadnením prípadného cla, dovoznej prirážky, dopravných nákladov a pod. Kalkulácie taktiež umožňujú prepočty dílerských cien v závislosti na predajných cenách tovarov. Kalkulácia je platná vždy nad určitým výberom tovarov.

Systém umožňuje rôznorodú cenotvorbu, t.j. tvorbu predajných cien tovarov. Umožňuje tvoriť ceny so zľavami (napr. percentuálne, zľavy z balení), zadefinovať ceny pre dílerov (systém obsahuje 10 hladín dílerských cien), tvoriť obchodné prípady (pevné cenníky, napr. zmluvne dohodnuté kontrakty na určité obdobie) pre konkrétnych zákazníkov alebo skupiny zákazníkov na vybrané tovary, platné pre zvolené časové obdobie, vytvárať matice zliav (zľavy podľa skupín tovarov a odberateľov).