Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

Moderný nástroj pre efektívnu správu spoločnosti. Pracuje s údajmi evidovanými v celom informačnom systéme. Dáta sú spracovávané tak aby poskytli detailné informácie o finančných ukazovateľoch, rentabilite o celej firme, s možnosťou štruktúrovania dát podľa jednotlivých stredísk, akcii, období.

Základom je plánovanie a vyhodnocovanie plánov:

  1. plán na úrovni hlavnej knihy, plánovanie nákladov a výnosov spoločnosti resp. jednotlivých stredísk. Plán môže byť realizovaný na úrovni mesačného plánu alebo ročného plánu.
  2. plán na úrovni výkazov
  3. plán predaja tovarov a služieb, ktorý môže vychádzať z ABC analýzy, ktorá používateľovi umožňuje identifikovať a následne analyzovať tovary a partnerov, ktorí sa podieľajú na tvorbe prvých 80% obratu (Paretovo pravidlo). Plány je možné zostavovať na úrovni stredísk ako aj pre zadané skupiny partnerov.

Financie

Je možné plánovať tok financií v určitom časovom predstihu na základe dát obsiahnutých v systéme (príjmy a výdaje na základe faktúr, zmlúv a ďalších definovaných operácií - periodické, ručné, ktoré sa prevezmú zo systému, resp. sa môžu doplniť).

Pre sledovanie krátkodobej potreby finančných prostriedkov uvítajú manažéri automatické nahratie pohľadávok a záväzkov zo systému a vloženie do finančného kalendára podľa dátumu splatnosti s možnosťou doplnenia plánovacieho kalendára o finančné pohyby, pravidelne sa opakujúce – periodické operácie (mzdy, leasingové splátky, splátky úverov, splátky za nájomné).

Takýto pohľad na údaje poskytne informáciu o tom, kedy spoločnosť bude potrebovať viac finančných prostriedkov, resp. kedy bude mať prebytok.

Veľmi intuitívne sledovanie je realizované formou grafického vyjadrenia.

Komplexný pohľad z rôznych uhlov na údaje obchodného, ekonomického, mzdového charakteru, s možnosťou porovnávania výsledkov spoločnosti cez rôzne obdobia, sledovania mzdových nákladov, manažment toku financií na základe dát obsiahnutých v systéme.

Zaujímavosťou a vysokou pridanou hodnotou pre Vás určite budú kľúčové ukazovatele výkonnosti – analýza KPI - Key Performance Index. Ako isto viete, celková výkonnosť podniku je zložená z výkonností jednotlivých jej častí, preto je veľmi dôležité správne rozloženie zvolených ukazovateľov na konkrétne procesy a v tomto Vám dopomôže FINPLANET.