Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

určený pre spracovanie agendy vyplácaných honorárov, evidenciu prispievateľov a príspevkov do periodík. Slúži na evidenciu a vyplácanie autorských honorárov, výpočet odvodov a daní, výpočet odvodov do kultúrnych a literárnych fondov. Tvorbu prevodných príkazov na úhradu honorárov resp. v prípade honorárov vyplácaných vlastným zamestnancom prenos vypočítaných honorárov do výplatných pások v modulu Mzdy a personalistika.

Prednosťami tohto modulu sú napríklad:

  1. Pre prispievateľov je možné evidovať osobné údaje (ako je napr. rodné číslo, adresa ...) na karte partnera alebo na karte zamestnanca, podľa toho, či sa jedná o externého prispievateľa alebo interného zamestnanca
  2. Príspevky sú evidované po jednotlivých vydaniach s viazanosťou na termín výplaty daných honorárov. Jedno vydanie môže byť vyplácané aj vo viacerých výplatných termínoch
  3. Pri evidovaní príspevkov je možné evidovať názov príspevkov aj čísla strán, na ktorých boli zverejnené príspevky
  4. Zaevidované honoráre zamestnancov je možné jednoducho vyexportovať do výplatných pások aktuálneho mesiaca
  5. Pre externých prispievateľov program vykoná výpočet výšky čistých honorárov s prihliadnutím na špecifický výpočet dane a odvodov do kultúrnych fondov
  6. Modul umožňuje aj vytvorenie hlásení do kultúrnych fondov
  7. Možnosť tvorby interného dokladu pre zaúčtovanie externých honorárov, kultúrnych fondov tak za prispievateľa ako aj za firmu, daň
  8. Export poštových poukážok na úhradu honorárov
  9. Tvorba hromadných príkazov na úhradu honorárov
  10. Pre externých prispievateľov je možné vytlačiť Potvrdenie o vyplatení honorárov pre daňové účely