Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.4.2024 - .

Vitajte na našich stránkach, na stránkach spoločnosti EMEL BRATISLAVA, s.r.o.

V tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie týkajúce nášho kamerového systému a ochrany osobných údajov vyplývajúce  podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) ako aj v súlade so zákonom č. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Uvedené informácie sa týkajú kamerového systému, ktorý sa nachádza v priestoroch spoločnosti EMEL BRATISLAVA, s.r.o., so sídlom na Švabinského 21, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka č. 8538/B, IČO 313 90 633 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ").

Informácie nadväzujú na odkaz a stručné informácie o spracúvaní osobných údajov týmto kamerovým systémom spolu s piktogramom kamery, ktoré sú umiestnené pred monitorovanými priestormi. Tieto informácie vás majú za úlohu informovať v súlade s Nariadením a zákonom o tom, aké údaje o vás zhromažďujeme prostredníctvom kamerového systému, z akého dôvodu a akým spôsobom ich využívame, aké sú vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s Nariadením (ďalej len „Informácie“).

Tieto informácie sú uložené a sú k dispozícii na recepcii v priestoroch sídla Prevádzkovateľa, na požiadanie sú predložené ktorejkoľvek dotknutej osobe.

Zároveň sú k dispozícii na internetovom odkaze:

http://www.emel.sk/sk-sk/tag/informacie-pre-dotknute-osoby-kamerovy-system

Tieto informácie upravujú:

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Obrazové snímky zaznamenávané kamerovým systémom.

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom ochrany svojho majetku (v rámci tohto účelu zabezpečenie prevencie vzniku škôd na majetku Prevádzkovateľa), za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestoroch Prevádzkovateľa (dotknuté osoby) -  teda Vás.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1.f) Nariadenia - oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane vyššie uvedených majetkových hodnôt a na bezpečnosti o ochrane zdravia.

Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže uplatniť u Prevádzkovateľa.

Komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané pracovníkmi Prevádzkovateľa. Všetky osoby, ktoré majú prístup k týmto osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Prevádzkovateľom.

Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom (napríklad štátne orgány zabezpečujúce bezpečnosť/vyšetrujúce priestupky a trestné činy alebo osoby poverené výkonom/ochranou našich práv). Vaše osobné údaje môžeme teda ako Prevádzkovateľ v prípade potreby poskytnúť nasledujúcom príjemcom: Polícia SR, prokuratúra SR, Národný inšpektorát práce, súdy, právnická kancelária, poisťovacia spoločnosť a pod.

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín:

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru) sa neuskutočňuje.

Popis fungovania kamerového systému a doba uchovávania údajov:

Vaše osobné spracúvame vo forme:

      - Výstupu z kamier v „live – režime“ (7x24)

      - Vyhotovovaním kamerových záznamov:

                 - garáž 24 hodín denne,

                 - administratívne priestory:

                        - v pracovných dňoch mimo obdobia 8,00 hod - 16,00 hod.,

                        - v iných dňoch, než v pracovných, 24 hodín denne.

Kamerové záznamy sú štandardne uchovávané max. 72 hodín od ich vyhotovenia.

V prípade vzniku škody na majetku Prevádzkovateľa, ohrozenia či ujmy na zdraví či ohrozenia bezpečnosti osoby a pod. sa uvedená doba uchovávania konkrétneho záznamu (resp. jeho časti) môže predĺžiť v závislosti od podmienok, potrieb, alebo pokynov štátnych orgánov (Polícia SR, súdy, prokuratúra SR, Inšpektorát bezpečnosti práce a pod.).

Vaše práva ako dotknutej osoby:

Máte právo ako dotknutá osoba podľa kapitoly III Nariadenia najmä:

  1. 1. požadovať prístup k svojim osobným údajom,
  2. 2. právo na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
  3. 3. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  4. 4. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
  5. 5. namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
  6. 6. na prenosnosť svojich osobných údajov,
  7. 7. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  8. 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce,
  9. 9. Prevádzkovateľ má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

Uvedené Vaše práva ako dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.

Na uplatnenie svojich práv môžete kontaktovať Prevádzkovateľa e-mailom na adresu oou@emel.sk alebo poštou na adresu EMEL BRATISLAVA, s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava.

Poskytnutie osobných údajov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou, ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na to, aby Prevádzkovateľ mohol realizovať vyššie definované účely spracovania osobných údajov na základe uvedeného právneho základu – oprávnený záujem.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani  profilovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.

Bezpečnosť:

Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia. Pri spracovaní osobných údajov sa kladie veľký dôraz na moderné technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Prevádzkovateľ podnikol všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Prevádzkovateľa pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Účinnosť:

V zmysle zásad zákonnosti a transparentnosti Nariadenia Prevádzkovateľ pravidelne pristupuje k aktualizácii a revidovaniu tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ má právo aktualizovať obsah tejto stránky, preto je potrebné, aby ste sa pravidelne oboznámili s týmto dokumentom a so zásadami ochrany osobných údajov.

Posledná aktualizácia: 09. 01. 2023