Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

určené pre dotknuté osoby

v zmysle

 • článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov),
 •  Zákona  č. 18/2018 Z. z. o  ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OBSAH:

Skratky použité v dokumente

Vysvetlenie niektorých pojmov

Informácie o prevádzkovateľovi

Zameranie a činnosť prevádzkovateľa ako právnickej osoby

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou EMEL BRATISLAVA, s.r.o. 

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov a jej určenie

Práva dotknutej osoby

Dobrovoľnosť poskytovania osobných údajov a následky ich neposkytnutia

Profilovanie

Informácia o používaní cookies

Ďalšie informácie k uplatňovaniu práv dotknutou osobou

Potvrdenie dotknutej osoby

Informácie o dozornom orgáne

Skratky použité v dokumente

 • „Nariadenie“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);
 • „Zákon“ je zákon  č. 18/2018 Z. z. o  ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vysvetlenie niektorých pojmov

 • „prevádzkovateľ“ je subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;
 • „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“);
 • „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 • „obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
 • „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 • „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú;
 • „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi

 • obchodný názov:  EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
 • sídlo:  Švabinského 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 • IČO:   31 390 633
 • registrácia:  obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 8538/B  
 • telefonický kontakt:  +421 2 3266 3333
 • e-mailový kontakt:  info@emel.sk
 • kontakt pre zaslanie otázok a žiadostí týkajúcich sa spracúvania osobných:  oou@emel.sk

Zameranie a činnosť prevádzkovateľa ako právnickej osoby

Spoločnosť EMEL BRATISLAVA, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá pôsobí na trhu informačných technológií.  Spoločnosť vyvinula niekoľko informačných systémov, ktoré sú využívané vo sfére obchodu, služieb, v poisťovacom, verejnom a štátnom sektore, v spoločnostiach zaoberajúcich sa problematikou dôchodkových fondov a v neposlednom rade aj vo faktoringových spoločnostiach. V rámci tejto činnosti sa spoločnosť zaoberá vývojom, dodávkou a implementáciou komplexných informačných systémov a poskytovaním nadštandardných služieb v oblasti informačných technológií. Spoločnosť  realizuje dodávky v oblasti bezpečnosti IT- infraštruktúry, v oblasti hardvéru, základného antiphishingového či antivírového  softvéru.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou EMEL BRATISLAVA, s.r.o.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré nám poskytli priamo dotknuté osoby (napr. vyplnením a odoslaním kontaktného formulára uvedeného na http://www.emel.sk/sk-sk/kontakt, osobnou návštevou v priestoroch našej spoločnosti, komunikáciou so zamestnancami našej spoločnosti, listom, uzatvorením zmluvy a pod.).

Osobné údaje dotknutej osoby môžeme získať aj inak, napr. od zamestnávateľa dotknutej osoby alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou osobné údaje dotknutej osoby spracúvame, získaním z portálov pôsobiacich na trhu práce a pod. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou dojednávame a uzatvárame zmluvný vzťah, či následne plníme podmienky daného vzťahu. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, že osobné údaje dotknutej osoby  sú poskytnuté jej zamestnávateľom, považujeme to za poskytnutie osobných údajov v súlade s § 78 ods. 3 Zákona. V prípade, ak je dotknutá osoba členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je zmluvnou stranou spoločnosti EMEL BRATISLAVA, s.r.o., alebo s ktorou je naša spoločnosť v jednaní o uzatvorení zmluvného vzťahu, môžeme osobné údaje získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Náhodne získané osobné údaje ďalej nespracúvame.

Spoločnosť spracúva aj osobné údaje svojich zamestnancov (bývalých i aktuálnych) a ich blízkych osôb, osôb pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce, brigádnikov, uchádzačov o zamestnanie a pod.

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v zmysle článku 6 Nariadenia nasledovne:

-  spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (napr. pri výbere z uchádzačov o zamestnanie, na účel uzatvorenia pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, predaja tovaru fyzickým osobám a pod.)

- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. pre účely odvodov do sociálnej poisťovne, do zdravotných poisťovní, platby dane, ochrany zdravia zamestnancov, vedenia účtovnej agendy a pod.)

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana – napr. predaj a nákup produktov a služieb, plnenie zmlúv s dodávateľmi i odberateľmi, na ponuky produktového portfólia spoločnosti naším zákazníkom s cieľom poskytnúť produkty a najvhodnejší spôsob spolupráce, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú potrebám klienta (účel priameho marketingu na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách), ochrana majetku našej spoločnosti a zdravia osôb nachádzajúcich sa v našich priestoroch, na uplatňovanie právnych  nárokov našej spoločnosti, v prípade potreby na spoluprácu s orgánmi verejnej moci a pod.

Poskytovanie osobných údajov

V prípade poskytovania osobných údajov sú tieto poskytované výlučne v súlade s Nariadením a Zákonom a len v nevyhnutnej miere. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov a konkrétnych okolností môžu byť osobné údaje poskytované napr.:

•      zamestnancom prevádzkovateľa (oprávneným osobám) a orgánom prevádzkovateľa;

•      inštitúciám a orgánom štátnej správy, ktorým sa poskytujú údaje na základe zákonov alebo osobitných predpisov;

•      audítorom, právnej kancelárii, poštovému prepravcovi a pod.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodným organizáciám sa nevykonáva. 

Naša spoločnosť  nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov.

Doba uchovávania osobných údajov a jej určenie

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby uchováva len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

•           ak je základom spracúvania osobných údajov súhlas udelený dotknutou osobou (právny základ spracúvania:  čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia), lehota uchovávania zanikne zánikom účelu spracúvania osobných údajov, alebo odvolaním už udeleného súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov, v závislosti od toho čo nastane skôr. V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby napr. na účely zasielania obchodných oznámení,  ponúk, informácií o akciách  prevádzkovateľa a pod. sa osobné údaje budú spracúvať max. po dobu  5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, alebo do dňa odvolania udeleného súhlasu dotknutou osobou, v závislosti od toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

•           pri ostatných právnych základoch spracúvania osobných údajov do zániku účelu ich spracúvania, najmenej však do doby stanovenej osobitnými predpismi (o archívoch a registratúrach, o účtovníctve, o dani z príjmov, o zdravotnom a sociálnom poistení, atď.) a v súlade s registratúrnym plánom našej spoločnosti.

 • pri spracúvaní osobných údajov na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (právny základ spracúvania:  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia) sa osobné údaje budú spracúvať po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, po ukončení zmluvného vzťahu, ak je to potrebné a nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, vybavovania sťažností  a uplatnenie si práv a plnenie povinností, v zmysle Nariadenia a Zákona, ako aj osobitných právnych predpisov;
 • pri spracúvaní osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (právny základ spracúvania:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) sa osobné údaje budú spracúvať po dobu trvania právnej povinnosti prevádzkovateľa ustanovenú v Nariadení, v Zákone alebo v osobitnom právnom predpise;
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) sa osobné údaje budú spracúvať do uplynutia premlčacej doby, od kedy sa právo mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade začatia súdneho, správneho, exekučného alebo iného konania, v ktorom si bude prevádzkovateľ uplatňovať svoje práva voči dotknutej osobe, neskončí doba uchovávania osobných údajov tejto dotknutej osoby pred skončením tohto konania. Štandardná doba uchovávania kamerových záznamov je 72 hodín.

Po uplynutí lehoty na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ zabezpečí výmaz, skartáciu alebo anonymizáciu osobných údajov,  bez zbytočného odkladu.

Práva dotknutej osoby

Existencia práv dotknutej osoby v zmysle Nariadenia  neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv dotknutou osobu bude zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe automaticky vyhovené. Pre konkrétne prípady môžu existovať výnimky alebo niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené.

Dotknutá osoba má v stručnosti najmä tieto práva:

Právo kedykoľvek odvolať súhlas (podľa článku 7 ods. 3 Nariadenia)

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe ňou udeleného súhlasu, dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu je možné uskutočniť  niektorým z nasledujúcich spôsobov:

•         zaslaním písomného odvolania súhlasu elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa oou@emel.sk;

•         zaslaním písomného odvolania súhlasu v tlačenej podobe na adresu sídla prevádzkovateľa.

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (podľa článku 15 Nariadenia):

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či  spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)       účely spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

b)       kategórie dotknutých osobných údajov;

c)        príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)       ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)       dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, dotknutá osoba má právo namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)        dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk;

g)        ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)       existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby (podľa článku 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľa v prípade zmeny jej osobných údajov bez zbytočného odkladu  informovať.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (podľa článku 17 Nariadenia)

1.   Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)       osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)       dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)        dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

d)       osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)       osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)        osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia

2.   Predchádzajúci odsek sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)       na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)       na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)        z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

d)       na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)       na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (podľa článku 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)    dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)    prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (podľa článku 19 Nariadenia)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov (podľa článku 20 Nariadenia)

1.   Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a)       sa spracúvanie zakladá na súhlase  alebo na zmluve, a

       b)       ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2.   Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3.   Uplatňovaním práva na prenosnosť nie je dotknuté právo dotknutej osoby „na zabudnutie“.

Právo namietať (podľa článku 21 Nariadenia)

1.   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (t.j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) alebo článku 6 ods. 1 písm f) Nariadenia (t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana)  vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

2.   Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (podľa článku 22 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. To neplatí, ak je rozhodnutie:

a)    nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b)   povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,

     c)    založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia; správne a súdne prostriedky nápravy tým nie sú dotknuté.

V podmienkach Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Dotknutá osoba má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona, a to najmä v prípade, ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti alebo námietke.

Dobrovoľnosť poskytovania osobných údajov a následky ich neposkytnutia

-            Poskytovanie osobných údajov na účely, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie danej zmluvy alebo aby sa vykonali žiadané opatrenia pred uzavretím zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi, avšak následkom neposkytnutia osobných údajov na tento účel môže byť nemožnosť uzavretia alebo plnenia zmluvy zo strany prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutej osoby na tento účel môže prevádzkovateľ rovnako odmietnuť uzavretie zmluvy.

-            Poskytovanie osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi; následkom neposkytnutia osobných údajov na tento účel však môže byť nemožnosť plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, v dôsledku čoho môže prevádzkovateľ v prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutej osoby na tento účel odmietnuť uzavretie zmluvy.

-            Poskytovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi; následkom neposkytnutia osobných údajov na tento účel však môže byť nemožnosť riadneho uplatnenia alebo obhajovania práv a právnych nárokov prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v súvislosti s plneniami prevádzkovateľa poskytnutými dotknutej osobe, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom prevádzkovateľa s dotknutou osobou, v dôsledku čoho môže prevádzkovateľ v prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutej osoby na tento účel odmietnuť uzavretie zmluvy.

-            Poskytovanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, ponúk a pod. prevádzkovateľa je  dobrovoľné a dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi na tento účel.  

Profilovanie

Prevádzkovateľ automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nevykonáva.

Informácia o používaní cookies

Cookies sú malé textové súbory používané na internetových stránkach. Pre viac informácií o používaní cookies prevádzkovateľom a o možnostiach ich nastavenia viď: https://www.emel.sk/sk-sk/tag/zasady-pouzivania-suborov-cookies a na www.emel.sk – odkaz v dolnom menu: Nastavenia cookies

Ďalšie informácie k uplatňovaniu práv dotknutou osobou

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa zaslaním písomnej žiadosti (listom na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na adresu oou@emel.sk). Za účelom jednoznačného určenia totožnosti dotknutej osoby uvedie dotknutá osoba do žiadosti svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, príp. e-mailovú adresu, ak žiada odpoveď zaslať e-mailom. V prípade, že sa dotknutá osoba neidentifikuje dostatočne, prevádzkovateľ ju má právo požiadať o preukázanie totožnosti. Dotknutá osoba taktiež do svojej žiadosti jasne a zrozumiteľne uvedie právo, ktoré voči prevádzkovateľovi uplatňuje.

Prevádzkovateľ zašle odpoveď dotknutej osobe bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený uvedenú lehotu v prípade potreby predĺžiť o dva mesiace, pričom zohľadní komplexnosť a rozsah žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu o predĺžení informovať spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty na vybavenie žiadosti dotknutej osoby. 

Potvrdenie dotknutej osoby

Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom uvedenými v tomto dokumente, zverejnenom na internetovej  stránke prevádzkovateľa www.emel.sk, alebo poskytnutej v tlačenej forme a že si prevádzkovateľ voči dotknutej osobe riadne splnil svoju informačnú povinnosť. Dotknutá osoba potvrdzuje svoje oboznámenie sa s týmto dokumentom jedným z nasledovných spôsobov:

 • uzavretím príslušnej zmluvy, alebo zaslaním objednávky,
 • kliknutím na link/políčko potvrdzujúce danú skutočnosť,
 • zaslaním požiadavky/otázky prostredníctvom formulára na http://www.emel.sk/sk-sk/kontakt,
 • iným písomným potvrdením.

Informácie o dozornom orgáne

Nezávislou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Tel.: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Prevádzkovateľ je oprávnený obsah tohto dokumentu meniť a dopĺňať.

V Bratislave, dňa 25.5.2018

(aktualizované 9.1.2023)

Informácie pre dotknuté osoby - kamerový systém

http://www.emel.sk/sk-sk/tag/informacie-pre-dotknute-osoby-kamerovy-system