Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.4.2024 - .

Nástroj pre vedenie podvojného účtovníctva, ktorý spĺňa základné požiadavky akejkoľvek firmy ako sú prehľadné a preukazné vedenie účtovnej agendy. Systém reaguje na požiadavky daňovej legislatívy a poskytuje svojim užívateľom maximálne množstvo dôležitých údajov pre vytvorenie komplexného pohľadu na spoločnosť.

Modul Podvojné účtovníctvo ponúka spoľahlivé a prehľadné riešenie.

Pokladňa
Evidencia pokladničných dokladov zachytáva pohyby hotovosti. Doplnená je zoznamom pokladní s možnosťou vedenia aj valutových pokladní. Systém umožňuje v akomkoľvek momente vytlačenie pokladničnej knihy a zobrazenie príjmov resp. výdajov v hotovosti.

Dôležitou súčasťou je aj evidencia zmlúv, kde je možné zaevidovať všetky potrebné údaje splátkové kalendáre a následne je umožnená automatická fakturácia daných zmlúv. Pri zmluvách je možné vidieť všetky dokumenty súvisiace so
zmluvou, faktúry a objednávky realizované na základe danej zmluvy.

Automatické spracovanie daňového priznania DPH a súhrnného výkazu, s možnosťou ručného zaradenia/vyradenia dokladov. Spracovanie výstupu pre daňový úrad s tlačou do originálneho tlačiva a generovanie elektronického výkazu vo formáte xml.

Činnosti súvisiace s účtovaním je možné optimalizovať a eliminovať chybovosť pomocou preddefinovaných súvzťažnosti/predkontácií.

Urýchlenie jednotlivých činností zabezpečí funkcionalita hromadného účtovania.

Optimalizáciu činnosti uvítate pri práci s bankou, kde jednoduchým spôsobom užívatelia realizujú elektronickú komunikáciu s bankou - import resp. export. Export súboru prevodného príkazu s hromadnými úhradami, ktorý sa načíta do aplikácie homebanking. Systém pri exporte kontroluje, či už daný záväzok nebol daný na úhradu, ponúka iba neuhradené resp. čiastočne uhradené záväzky.

Možné je realizovať tuzemský aj zahraničný prevodný príkaz. Samozrejmosťou je aj spätná informácia - elektronický výpis zaslaný bankou, ktorý je možné naimportovať do systému a hromadne spracovať.

Užívateľov prekvapí množstvo výstupných zostáv, ktoré je možné vytlačiť za akékoľvek účtovné obdobie aj spätne. Množstvo rôznych výkazov, ktoré sú nastavené podľa zákonom definovaných požiadaviek ako je Súvaha, Výkaz ziskov a strát resp. výstupov zadefinovaných podľa požiadaviek užívateľov vychádzajúcich z informácii nachádzajúcich sa v hlavnej knihe.

Účtovné prípady sa zapisujú v účtovných knihách, a pohľad na jednotlivé doklady je možný z akejkoľvek časti programu ako napr.:

  1. v denníku, kde sú účtovné zápisy usporiadané z časového hľadiska, chronologicky. Pomocou denníka je možné preukázať zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období. Pozrieť si históriu účtovania.
  2. v hlavnej knihe - účtovné zápisy sú usporiadané z vecného hľadiska, systematicky
  3. v saldokonte - zabezpečuje sledovanie predpisov a úhrad záväzkov a pohľadávok voči obchodnému partnerovi (firme, osobe, štátu, úradu, zamestnancovi a pod.) prípadne prijaté alebo poskytnuté preddavky
 

Pre hromadné spracovania sú pripravené agendy:

  1. Generovanie preúčtovaní úhrad proforiem
  2. Generovanie daňových dokladov k zálohám
  3. Generovanie upomienok
  4. Generovanie penalizačných faktúr
  5. Generovanie zápočtov
  6. Generovanie dokladov o preúčtovaní splátok resp. splátkových kalendárov
  7. Možnosť nastaviť generovanie predpisov o pravidelne opakujúcich sa plneniach, napr. leasingové zmluvy, nájomné zmluvy

Súčasťou systému je široká škála číselníkových hodnôt, ktoré sa nastavia podľa požiadaviek užívateľov a sú plnohodnotne využívané v celom systéme.