Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .

Ponúka značné zvýšenie efektivity práce s informáciami v oblasti riadenia verejných financií a zdrojov.

Tvorba rozpočtov v elektronickej podobe
Vytváranie rozpočtov v elektronickej podobe prináša viacero výhod, jednou z nich je rýchle a jednoduché zdieľanie informácií o vytváraných rozpočtoch. Umožňuje vytvárať množstvo verzií rozpočtu pre daný rok. Rozpočet je možné generovať podľa rôznych požiadaviek ako napr. čerpanie z rozpočtu z predchádzajúceho roku nastaviť ako rozpočet pre následujúci rok. Verzie je možné porovnávať a následne prehlásiť konkrétnu verziu za schválený rozpočet po schávlení. Každú verziu rozpočtu je možné buď nahodiť manuálne alebo naimportovať z MS Excelu. Rozpočet je zobrazený v stromovej štruktúre podľa hierarchie a je možné ho zobraziť zoradený po ekonomických klasifikáciách, funkčných klasifikáciách, zdrojoch.

Tvorba rozpočtových opatrení
V systéme je možné evidovať všetky požiadavky na úpravu rozpočtu. Pre zjednodušenie práce s rozpočtovými opatreniami je možné si zadefinovať šablóny pre tlač rozpočtových opatrení, ktoré sa predkladajú na schválenie. Schválené rozpočtové opatrenia následne ovplyvnia úpravy rozpočtu.Pri tvorbe rozpočtovaného opatrenia je možné evidovať údaje o tom kto vyvola zmenu, kto zrealizoval zmenu, kedy bola schválené a ďalšie doplňujúce informácie.

Sledovanie čerpania rozpočtu
Sledovanie rozpočtu je možné v akomkoľvek momente a jeho čerpanie ovplyvňujú ho všetky doklady zaúčtované na rozpočtové položky v modulu podvojného účtovníctva. Operatívny prehľad čerpania rozpočtu je možné zoskupiť alebo zoradiť podľa ľubovoľného poľa alebo kombinácií polí, napr. je možné zobraziť si plnenie príjmov rozpočtu zoskupené podľa ekonomickej klasifikácie a následne podľa programu. Každý stĺpec, ktorý obsahuje hodnotu má zobrazené aj súčtové hodnoty, ktoré sú zobrazené tak pre rozpočet ako celok, ako aj pre každé jedno zoskupenie. Taktiež je možné prezeranie prvotných dokladov viažúcich sa ku konkrétnemu rozpočtu, sledovanie plnenia rozpočtu na základe zaúčtovania účtovných dokladov.

Komunikácia s Datacentrom/Štátnou pokladnicnou
V aplikácii je zabezpečená komplexná funckionalita súvisiaca s realizáciou kvartálnych uzávierok a ročnej uzávierky. Umožňuje vytvorenie všetkých potrebných výkazov, ktoré je možné užívateľsky nastaviť. Výkazy sú vytvorené formou tlačových výstupov do pdf a exportov vo formáte dfb resp. xml špecifikovaných podľa legislatívnych požiadaviek zverejnených vo Finančnom spravodaji. Okrem určených výkazov Modul Rozpočet disponuje širokou škálou tlačových zostáv.