Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

rieši evidenciu uzatvorených zmlúv, výkonov a následnú fakturáciu, či už pravidelných paušálov resp. realizovaných mesačných výkonov. Pre každú zmluvu je možné zadefinovať vlastný cenník prác a služieb, zľavy na jednotlivé výkony pre určité časové obdobie, splátkové kalendáre. Pri zmluve je možné evidovať všetky dokumenty týkajúce sa danej zmluvy. Následne je možné v aplikácii realizovať fakturáciu daných výkonov, resp. zmluvne dohodnutých splátok alebo paušálov. Systém poskytuje rôzne štatistické prehľady po klientoch, zmluvách, pracovníkov. Rozpisy vygenerovaných faktúr. Modul rieši aj odmeňovanie zamestnancov na základe zaevidovaných výkonov.