Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

komplexný informačný systém

na trhu od roku 1997

O produkte

Modulárnosť

 1. možnosť zvoliť si z celkového portfólia modulov len moduly podľa potrieb zákazníka. Moduly pristupujú k údajom v Microsoft SQL databáze.
 2. staršie moduly sú naprogramované vo Visual Basic-u s podporou štandardných knižníc (napr. Crystal Reports), novovznikajúce moduly sú programované najnovšími technológiami .Net , ktoré rozširujú možnosti, spríjemňujú a uľahčujú programátorskú a čo je ešte dôležitejšie používateľskú prácu

Pravidelný vývoj

 1. využívanie nových trendov a technológií a nových funkčností aplikácií

Intuitívna obsluha

 1. niekoľko spôsobov ovládania umožňuje jednotlivým užívateľom zvoliť si ten najlepšie vyhovujúci, rovnaký vo všetkých moduloch. Rýchla navigácia cez stromové menu, kontextová nápoveda.
 2. rozsiahle možnosti výstupných formátov (xls, doc, pdf, xml)
 3. možnosť upraviť si prehľady podľa požiadaviek užívateľov

Jednoduchá administrácia

 1. automatická inštalácia aplikácie na serveri aj na počítači užívateľa
 2. administrácia celého systému z jedného miesta
 3. dôležitou vlastnosťou aplikácie je aj možnosť vzdialeného prístupu k databáze prostredníctvom Remote Access Service,Teamviewerom

Rýchlosť

 1. rýchly prístup k údajom v databáze v jednotkách sekúnd
 2. použité stabilné a moderné informačné technológie

Integrita a bezpečnosť dát

 1. technológia klient/server zaisťuje dostatočnú stabilitu a bezpečnosť dát pre všetky typy firiem
 2. samostatné moduly, ktoré sú navzájom prepojené bez prenosu údajov dávkami
 3. autorizácia údajov, prístupové práva pre používateľov

Výhody/ Komu je určený

 1. široká funkcionalita
 2. zefektívňuje a urýchľuje prácu
 3. prispôsobivý potrebám spoločnosti
 4. integrované riešenie zamerané na malé a stredné spoločnosti
 5. vhodný pre podnikateľské subjekty, rozpočtové a neziskové organizácie, samosprávu
 6. spoločnosť už viac ako 15 rokov poskytuje kvalitné a rýchle služby pre svojich zákazníkov
 7. nástroj pre efektívnu podporu každodenných činností spoločnosti a integruje procesy do jedného komplexného celku

Prínosy

poskytovanie všetkých potrebných informácií pre manažérske rozhodovanie

práca len v jednom komplexnom systéme

optimalizácia a sprehľadnenie hospodárenia s finančnými prostriedkami

vykonávanie kontrolných činností v kratšom čase

odstránenie duplicít pri manuálnom zadávaní údajov a tým zníženie rizika vzniku chýb

zníženie skladových zásob

skrátenie veku zásob

efektívnejšie objednávanie

zlepšenie používateľského rozhrania a komfortu

vyššia bezpečnosť a stabilita technologickej infraštruktúry

vyššia bezpečnosť dát a ich referenčná integrita

Implementácia informačného systému

Nasadenie informačného systému pod dohľadom odborných konzultantov, vedených projektovým manažérom s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejšie a bezproblémové nasadenie s dodržaním časového plánu implementácie a s dodržaním všetkých požiadaviek klienta na systém.

Návrh IT štruktúry s možnosťou dodávky hardvéru a softvéru

Analýza a návrh IT štruktúry tak, aby implementácia a prevádzka SRS® bola bezproblémová. V prípade zistenia kritických miest v IT štruktúre sme schopní zabezpečiť kompletný servis od dodávky, cez inštaláciu hardvéru s nakonfigurovaním na podmienky klienta.

Analýza požiadaviek na informačný systém

Spracovanie projektovej dokumentácie s požiadavkami klienta na informačný systém s návrhom riešenia IS SRS® a plánom implementácie.

Prispôsobenie systému pre individuálne požiadavky

Vývojový tím je pripravený prispôsobiť systém individuálnym potrebám klienta na základe dôsledne vypracovanej analýzy, ktorú spracujú odborne zdatní konzultanti v spolupráci so zákazníkom.

Príprava legislatívnych aktualizácií informačného systému

Príprava upgradu systému, t.j. zmien systému z dôvodu legislatívnych zmien a vylepšení programu. Aktualizácie sú zákazníkom priebežne zasielané aj s aktuálnym popisom zmien a postupom inštalácie. K aktuálnym verziám programu je možné sa dostať cez zákaznícku zónu a informácie o vydaných aktualizáciách sú priebežne zverejňované na stránke www.emel.sk. Súčasťou tejto služby je aj aktuálna dokumentácia k jednotlivým modulom informačného systému SRS®.

SLA – Service Level Agreement

Klient má možnosť si rozšíriť poskytované služby a zabezpečiť si služby v nadštandardnej kvalite a rozsahu za presne definovaných podmienok formou zmluvy o poskytovaní istej úrovne služieb, ktorú sa okrem štandardných prvkov naša spoločnosť zaväzuje poskytovať.

Monitorovanie a správa prevádzky informačného systému

V prípade, že naši zákazníci nemajú vo svojich radoch IT odborníkov alebo ich kapacity sú maximálne vyťažené, tak majú možnosť starostlivosť o prevádzku a údržbu systému SRS® preniesť na našich špecialistov. Týmto spôsobom je možné riešiť celkový dohľad nad prevádzkou systému SRS® alebo iba zodpovednosť za niektorú časť (nasadenie aktualizácií, inštalácia klientov SRS®, správa počítačov, na ktorých je prevádzkovaný systém SRS®). Súčasťou našich servisných služieb je aj možnosť on-line zálohovania v našom vlastnom dátovom centre.

Technické informácie

Systém SRS® pracuje na základe technológie klient/server. Správu dát a operácií s databázou realizuje výlučne databázový server Microsoft SQL Server. Pokiaľ chce užívateľ realizovať aktualizáciu, načítanie informácií, zmazanie údajov, systém SRS® odovzdá požiadavku a zmenu vykoná server. Vďaka tomu systém po sieti prenáša menší objem dát a databáza sa nemôže poškodiť vplyvom chyby v sieti. SQL server umožňuje spracovávanie aj veľkého objemu dát, rýchlejšiu odozvu aplikácie pri väčšom počte dokladov.

Podporované operačné systémy pracovnej stanice:

 1. Windows 8
 2. Windows 7

Minimálne technické požiadavky na pracovnú stanicu:

 • 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou
 • 1 gigabajt (GB) pamäte RAM (32-bitový) alebo 2 GB pamäte RAM (64-bitový)

Podporované operačné systémy databázového servera:

 1. Windows 2012 Server
 2. Windows 2008 Server

Minimálne technické požiadavky na databázový server:

 • 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou
 • 1 gigabajt (GB) pamäte RAM (32-bitový) alebo 2 GB pamäte RAM (64-bitový)