Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .

predstavuje komplexné profesionálne riešenie pre spracovanie miezd a vedenie základných nevyhnutne potrebných personálnych údajov. Aplikácia je vhodná pre všetky typy a veľkosti organizácií v oblastiach súkromnej sféry, štátnej a verejnej správy.

Umožňuje logické spracovanie miezd od prvého kroku ako je zaevidovanie zamestnancov, pracovných pomerov, samotného výpočtu miezd až po generovanie potrebného výkazníctva.

Pre jedného zamestnanca možno evidovať a spracovávať súčasne viac pracovnoprávnych vzťahov a výsledkom je jedna výplatná páska, ktorá zohľadňuje všetky zákonné požiadavky. Srdcom a najdôležitejšou súčasťou modulu je číselník mzdových položiek, ktorý pružne reaguje na základné aj špecifické požiadavky klienta, ktoré majú vplyv na výpočet mzdy.

V Každom kroku výpočtu výplatnej pásky je možné užívateľsky si zobraziť presný popis výpočtu danej mzdovej položky.

Práca pri spracovaní miezd je zjednodušená možnosťou hromadného zadávania mzdových položiek, či už formou ručnej evidencie alebo importu z pripravenej excelovskej šablóny.

Opravy údajov spätne, možnosť úprav mzdových položiek počas mesiaca, rôzne možnosti nastavenia výpočtu zrážok, odmien. Spracovanie prevodných príkazov na úhradu miezd, odvodov, zrážok s možnosťou exportu do súboru pre Vašu banku.

Automatické spracovanie účtovania miezd podľa vopred nadefinovaných požiadaviek, s možnosťou rozúčtovania na strediská, akcie/zákazky, v prípade rozpočtových organizácii na jednotlivé programy.

Mzdová aplikácia vám uľahčí komunikáciu s úradmi. Ponúka výstupy pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a elektronickú komunikáciu s daňovými úradmi.

Dáta môžete ľahko tlačiť do prednastavených formulárov. Samozrejmosťou sú aj štatistické výstupy a generované elektronické výstupy pre Treximu. Pre interné potreby je v systéme k dispozícii nespočetné množstvo výstupov, ktoré je možné tlačiť rôzne zoskupené, rôzne usporiadané.

Modul mzdy umožňuje aj tlač užívateľsky navolených prehľadov a užívateľsky vytvorených prehľadov podľa ich požiadaviek zadefinovaných cez evidované mzdové položky.

Modul je prepojený s ostatnými aplikáciami informačného systému SRS® ako je Dochádzka, Riadenie ľudských zdrojov, účtovníctvo, čo výrazne zjednodušuje prácu užívateľom.

Aplikácia zahŕňa

 1. doplatky do minimálnej mzdy
 2. automatizované ročné zúčtovanie dane
 3. výpočet priemerných a pravdepodobných zárobkov
 4. automatické platové postupy podľa platných predpisov
 5. výpočet denného vymeriavacieho základu pre náhradu pri dočasnej práceneschopnosti
 6. automatický výpočet exekučnej zrážky
 7. výpočet miezd, hromadné generovanie a prepočítavanie výplatných pások, generovanie príkazov na úhradu miezd, zrážok, odvodov, daní
 8. zadávanie jednotlivých zložiek mzdy s časovým predstihom ku konkrétnemu dátumu a ich automatické zohľadnenie programom pri výpočte výplatných pások v budúcnosti
 9. zadávanie opakujúcich sa zrážok zo mzdy a ich zohľadnenie vo výplatných páskach v budúcnosti
 10. automatické generovanie zúčtovateľných interných dokladov
 11. zaradenie zamestnancov na nákladové, organizačné strediská, programové rozpočtovanie
 12. evidenciu údajov o zamestnancoch
 13. evidenciu ELDP aj z predchádzajúceho informačného systému
 14. evidenciu pre vytváranie a zasielanie registračných listov do Sociálnej poisťovne pomocou XML súboru
 15. automatické zaznamenávanie historických zmien osobných údajov zamestnanca, zmien na účely odvodov daní a povinného poistného ako aj zmien v mzdových zložkách zamestnanca s možnosťou editácie
 16. import vybraných mzdových údajov z aplikácie Microsoft Excel s ich automatickou kontrolou

Modul miezd ďalej rieši:


správu personálnych dokumentov, ktoré doručí zamestnanec zamestnávateľovi resp. zamestnávateľ zamestnancovi. Všetky dokumenty daného zamestnanca sa nachádzajú na jednom mieste v karte zamestnanca

vytváranie dokumentov ako pracovné zmluvy, platobné dekréty podľa vopred pripravených vzorov s automatickým doplňovaním údajov a s možnosťou užívateľského prispôsobenia cez šablóny programu MS Word