Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .

Modul Doprava poskytuje možnosť evidencie širokého spektra údajov o vozidlách. Modul zahŕňa sadu zostáv - okrem zostáv Kniha jázd, Evidencia ubehnutých kilometrov a spotreba pohonných hmôt, Čerpanie pohonných hmôt aj informatívne zostavy o vozidlách, vodičoch, nákladoch na vozidlá a pod. Niektoré zostavy poskytujú grafický výstup.

Súčasťou modulu je mesačne vedená kniha jázd, centrálna evidencia čerpaní pohonných hmôt s možnosťou sledovania iných nákladov na vozidlo pri čerpaní pohonných hmôt, evidovanie opráv či rôznych foriem údržby vozidla.

V module sú tiež obsiahnuté cestovné príkazy, žiadanky na prepravu, účtovanie spotreby pohonných hmôt a ďalšie pomocné a kontrolné programové doplnky.

Modul taktiež umožňuje import údajov do knihy jázd z aplikácie Microsoft Excel.

Okrem technických parametrov je k dispozícii prehľad informácií o

  1. poistení
  2. lízingu
  3. vodičoch priradených k vozidlu
  4. kontrolách vozidla atď.

Program obsahuje aj časť, ktorá umožňuje vybrané typy vozidiel rezervovať a prenajímať.

Je možné pripraviť cenník na prenájom vozidiel, pomocou ktorého sa dá pre klienta vytvoriť ponuka zohľadňujúca napr. dĺžku rezervácie vozidla/vozidiel, plánovaný počet ubehnutých kilometrov, zľavy, resp. ručne nastavené ceny. Z ponuky je potom možné v module zaevidovať došlú objednávku, z ktorej sa v systéme vytvorí rezervácia. Rezervácia zahŕňa zoznam konkrétnych vozidiel s nastaviteľnými časovými obdobiami rezervácie.

Modul počas vytvárania rezervácie z došlej objednávky samostatne nájde voľné vozidlá k daným termínom.
Rovnako počas ručného nastavovania položiek v rezervácii modul kontroluje a pomáha vybrať tie vozidlá, ktoré ešte nemajú v danom termíne inú rezerváciu.

Na základe rezervácie sa dá vystaviť faktúra.