Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .
rzof

RZOF je portálové riešenie, ktoré umožňuje zvýšiť transparentnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami.

Vďaka moderným informačným technológiám bol pre verejnú správu – štátnu správu aj samosprávu vytvorený nástroj, poskytujúci informácie o nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami. Umožní rýchlo a spoľahlivo zverejniť všetky potrebné informácie o zmluvách, objednávkach a faktúrach a vytvára tak príležitosť pre jednoduché poskytnutie potrebných informácií prostredníctvom webového rozhrania. V Slovenskej republike, kde sú protikorupčné opatrenia súčasťou programového vyhlásenia vlády, bol tento prístup s podporou RZOF vyhodnotený ako jedno z najlepších opatrení a Európska únia ho vyhodnotila ako vysoko nadštandardný a vzorový protikorupčný nástroj.

rzof

Na portáli je možné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry, ktorých predmet súvisí s nadobudnutím vecí, služieb, informácií s použitím verejných prostriedkov, vrátane prostriedkov EÚ, alebo sa týkajú nakladania s majetkom štátu, obce, vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom. Portál RZOF môže byť riešený ako „otvorený“, a teda verejne prístupný, alebo „uzavretý“, s prístupom len pre registrovaných.

  • Poskytuje možnosť mať pod dohľadom verejné financie,
  • prehľadný spôsob hľadania, triedenia a kontroly informácií o verejných financiách, parametrické nastavenie a administrácia systému, dosiahnutie úspor verejných financií (zavedenie zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr prispelo na Slovensku k úspore verejných financií v priemere o 30 %),
  • preukázateľne efektívny protikorupčný nástroj,
  • väčšia transparentnosť štátu a zjednodušenie prístupu k informáciám,
  • môže byť použitý ako nástroj obnovy dôvery občanov,
  • umožňuje export zverejnených dokumentov a automatické zasielanie dávky pre zverejnenie na Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk).

Aplikácia RZOF je riešená formou webovej stránky s jednoduchým prístupom. Po prihlásení aplikácia umožňuje jednoduché a rýchle zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr prostredníctvom intuitívnych formulárov s možnosťou zverejnenia aj samotného znenia dokumentov v niektorom zo štandardných elektronických formátov. Systém sprehľadňuje a zjednodušuje vyhľadávanie jednotlivých vzájomných obchodných vzťahov a otvára cestu prvotnej kontrole verejných financií.

Portál môže obsahovať aj verejnú časť pre neregistrovaných užívateľov – občanov, organizácie, ktorým poskytne jednoduché prehľady zverejnených zmlúv, faktúr a objednávok za organizácie verejnej správy.